Khu vực hỗ trợ

Khu vực hướng dẫn quản lý hệ thống HELLO

This is the technical support area for HELLO teachers and academic secretaries. This area is only accessible for users with teacher role. - Đây là khu vực hỗ trợ cho giáo viên và giáo vụ khoa. Khu vực này không công khai,  bạn cần có tư cách giáo viên mới có thể vào.

This is the technical support area for students and other learners/participants. This area is public but you need to be a valid user to post a message in Support forum. - Đây là khu vực hỗ trợ cho sinh viên và các nhóm thành viên, người học khác. Khu vực này là công khai, nhưng bạn cần có tư cách thành viên thì mới có thể viết bài trên các diễn đàn hỗ trợ.