News & Announcements

Danh sách các trình độ trong HELLO

 
 
Picture of ITC-HANU Tang Ba Hoang
Danh sách các trình độ trong HELLO
by ITC-HANU Tang Ba Hoang - Tuesday, 7 February 2017, 10:25 PM
 

Đây là đường link dành cho các bạn dùng smartphones, tablets mở danh sách các courses, levels trong HELLO:

http://hello.hanu.vn/web/course